Privacyverklaring MedCases

De MedCases app is bedoeld om, gebruikmakend van de mogelijkheden die mobiele apparaten bieden, de uitwisseling van casuïstieke informatie tussen zorgverleners te verbeteren en daarmee een betere diagnose voor de patiënt te realiseren. De mogelijkheden die de app biedt, zullen gaandeweg worden uitgebreid of verbeterd op basis van ervaringen over het gebruik en wensen van gebruikers.

Door de app te gebruiken stemt u er mee in dat Medix Publishers enkele door u geanonimiseerde opgegeven patiëntgegevens verwerkt en transporteert tussen u en andere specialisten. Medix zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het deelproces en statistische analyses over het gebruik die weer kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de app. MedCases is gebaseerd op de eigen verantwoordlijkheid van de specialist voor het correct en anoniem verstrekken van gegevens. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Medix Publishers. In de app is hiervoor een toestemmingsverklaring ingebouwd. Foto’s zullen ook anoniem gemaakt moeten worden door de specialist alvorens deze te delen.

De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden anders dan gebruikers van de app te weten naam en specialisme van specialist. De gegevens die u via de app verzendt, worden versleuteld opgeslagen op de servers van Previder (ISO9001, ISO14001, odin27001) en op uw telefoon. De dataopslag bij Previder voldoet aan de strikte normeringen die gesteld worden binnen de zorg.

Gebruikers/zorgverleners kunnen naar eigen inzicht delen van deze gegevens weer gebruiken in andere systemen (eigen agenda, eigen aantekeningen, huisarts informatiesysteem met patiëntdossier, etc.). Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van Medix Publishers. Medix Publishers zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de gegevens veilig te verwerken.

Welke gegevens worden verwerkt?
• Voor- en achternaam specialist
• Patiëntgegevens die de specialist actief verstrekt in een case
• Apparaattype specialist
• Specialisme van specialist

Informatie m.b.t. gebruikersgegevens:
• Gegevens worden verwerkt door Medix Publishers BV, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, directeur de heer Rob Koenraads
• Gegevens zijn nodig om toegang te krijgen tot de app. Dit mogen alleen medisch specialisten zijn in verband met het delen van patiëntgegevens en bijbehorende privacy.
• De ontvangers van de gegevens zijn Wolfpack IT BV en Medix Publishers BV
• De gegevens (zullen) niet worden doorgegeven aan een land buiten de EU;
Aanvullende informatie:
• De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker de app gebruikt
• Gebruikers van MedCases hebben het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• Gebruikers van MedCases hebben het recht om verleende toestemming in te trekken;
• Gebruikers van MedCases hebben het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
• De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, de gebruiker is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen we geen toegang verstrekken;
• Met de gedeelde cases bouwt Medix Publishers profielen over gebruik op. Deze zijn niet herleidbaar naar persoonlijke profielen
• De specialist is een co-controller van de patiëntendata en daarmee eveneens verantwoordelijk voor verantwoord gebruik ervan

Gegevens die de aanvrager verstrekt in het contactformulier op de MedCases website ter aanvraag van een registratiecode worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager door Medix Publishers. Daarna zullen deze gegevens aangevuld worden in overleg met de aanvrager met specialisme en organisatie. Dit om een manuele check te kunnen doen op de persoon die toegang krijgt met de registratiecode in de app.

Als u vragen heeft over het gebruik van de app of de gegevens die worden verwerkt, dan kunt u zich richten tot Medix Publishers. Medix Publishers doet, al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen, haar uiterste best de toegang tot de app en de gegevens die daarin zichtbaar zijn, continu beschikbaar te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Medix Publishers, noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van de app resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.